Prairie Dog
 

Next Photo
Previous Photo
USA060365

STUART MELVIN Wildlife Photography